תנאי שימוש


כללי ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר אלאטורקה -אוכל טורקי(להלן- “אלאטורקה”) האתר הינו מנוהל ע”י אלאטורקה בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר אלאטורקה נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 054-7506309, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר אלאטורקה.אתר "אלאטורקה" הינו אתר ברשת האינטרנט המנוהל ע"י מנדו ורול ח.פ. 332440999, מרחוב שלומו ארגוב 2 ירושלים.

בנושא נגישות יש לפנות לאחראית הנגישות

טלפון – 054-7506309

mail: alaturkaisrael@yahoo.com

1.הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר אלאטורקה בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר אלאטורקה, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין אלאטורקה ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר אלאטורקה, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. אלאטורקה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי אלטורקה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

3. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר אלאטורקה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4. אלאטורקה, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר שלה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

5. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

6. אלאטורקה רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שבי עות רצון יכול שיהיה בהודעת ,במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר


שעות הפעילות באתר אלאטורקה

7. הזמנה באתר אלאטורקה אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.


ביטול

8.ניתן לבטל את ההזמנה, ללא חיוב, מייד לאחר שליחתה באתר ולא יאוחר מ-24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת. הזמנה שתבוטל תוך פחות מ-24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת תחויב במלואה. הביטול חייב להיות בתיאום עם השף או אתר "אלאטורקה" באמצעות מייל וקבלת אישור על קבלתו. במידה והשף כבר בישל את האוכל, לא ניתן לבטל את ההזמנה.

קניין רוחני

9.האתר הינו רכושה הבלעדי של  אלאטורקה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של אלאטורקה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאלאטורקה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

10.המשתמש לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. אלאטורקה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י השפים או המשתמש באמצעות פרסום אובייקטים באתר. אלאטורקה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

התשלום

11.קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע עבורה על ידי השף הרלבנטי.

12.חיוב המשתמשים יכול להיעשות במספר דרכים:Bit,Pepper,מזומן,העברה בנקאית

13.על המשתמש לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום

14.כל תשלומי המיסים החלים על המשתמש, הן על השפים והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ואלאטורקה לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

15.מתן חשבונית על החיוב הינה אחריותם של השפים, ויתקבלו כנגד בקשה מפורשת של הקונה.   

16.אלאטורקה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין השפים והקונים ו/או המשתמשים.

17.אלאטורקה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר.

שונות

18.אלאטורקה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי הבשלנים ו/או הקונים ו/או המשתמשים סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.

19.לאלאטורקה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של המשתמשים באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של המשתמשים באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י המשתמשים באתר. על כן אלאטורקה אינה אחראית בדבר זהות המשתמשים או התוכן והמידע המפורסמים באתר.

20.המשתמש מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.

21.אלאטורקה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.

22.אלאטורקה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל טענה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של המשתמש ו/או מידע המאוחסן במחשבו של המשתמש ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי והמשתמש מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש המעשה על ידו באתר או במוצרים. 

23.המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות השפים בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד אלאטורקה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.

24.אלאטורקה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י הבשלנים או ע"י מי מהמשתמשים באתר.

25.אלאטורקה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. יאמי לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

26.מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של אלאטורקה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמש, וסך האחריות והחבות הכוללת של אלאטורקה הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש במשך החודשיים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי המשתמש כנגד אלאטורקה.

27.כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

28.כל זכות או סעד של אלאטורקה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של אלאטורקה הקיימים לה על פי דין.

29.תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי אלאטורקה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של אלאטורקה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

הודעות יימסרו אלאטורקה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב נמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר המשתמש קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.